Gebruiksvoorwaarden

  1. Alle producten, programma's, en data van scdb.info zijn beschermd betreffende hun namen, auteursrechten, merken en wat betreft mededingingswetgeving. De enige eigenaar van alle rechten is Eifrig Media GmbH, Neumann-Reichardt-Strasse 27, 22041 Hamburg. Er is geen overdracht van rechten. Wanneer een contract voor het gebruik van ten laste komende downloads afloopt, en op de voorwaarde dat de jaarlijkse kosten volledig zijn betaald, vergunt Eifrig Media het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-verhuurbare, en niet-uitleenbare recht om de programma's en data of anderszijds de van www.scdb.info gedownloade databanken te installeren enkel aan de in de bestelling gespecificeerde klant en enkel voor privégebruik en om de in de geleverde handleidingen en/of de in de software opgeslagen geschreven inhoud in elk geval enkel voor zichzelf te gebruiken. Aan elke geregistreerde klant wordt het recht verleend om maximaal 3 verschillende producten per betalingsperiode en 15 downloads per maand per product te downloaden.

  2. De klant en gebruikers van een product van www.scdb.info gaan akkoord met de toepasbaarheid van de gebruiksvoorwaarden en zeggen toe het product uitsluitend te gebruiken binnen het kader van de overeengekomen gebruiksvoorwaarden. Eifrig Media wijst erop dat de software en databanken aan programma- en databankauteursrechtenbescherming onderhevig zijn. Overtredingen zullen ten laste worden gelegd en worden vervolgd.

  3. Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en het klikken op de download-knop, is de klant ervan op de hoogte en gaat hij/zij expliciet ermee akkoord dat zijn/haar recht op annulering voor de producten die als download worden aangeboden vervalt zodra de download is begonnen. Er is om die reden geen recht op retourneren en restitutie volgens de Wet Koop op Afstand.

  4. Voorts wijst Eifrig Media er nadrukkelijk op dat het de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden is om software, data, en/of databanken of delen hiervan aan derden te verstrekken, bij derden in bewaring te stellen, of toegankelijk of bruikbaar te maken voor derden in iedere vorm of manier dan ook, bijvoorbeeld als onderdeel van contractarbeid, of om het van één computer/PC naar een andere computer/PC of dataopslagmedium te kopiëren, of om het te veranderen, vertalen, "reverse"-ontwikkelen, decompileren of te demonteren. Derden, aangaande dit gebruiksverbod, omvat ook alle onafhankelijke en afhankelijke agentschappen, dochtermaatschappijen, of groepsmaatschappijen van de klant onder Sectie 18 van de Bedrijvenakte (AktG).

  5. De elektronische of andere producten van www.scdb.info worden geproduceerd met de toevoeging van beschermende gegevens (adrescontroles en dergelijke). Als ongeoorloofd gebruik door de klant of door derden bevoorraad door de klant of door een derde partij die de klant ondersteunde bij het schenden van auteursrecht of zelfs een beschermingsdatum is bewezen in de hoeveelheid van het gebruik dat te buiten gaat aan hetgeen is overeengekomen en beschreven, dan wordt er verwacht dat het bewijs van de schending van de gebruiksvoorwaarden wordt verstrekt. In een dergelijk geval is het de klant verplicht, naast het onmiddellijk staken van het de verboden activiteiten, volledige informatie over de aard en omvang van het auteursrecht- en/of gebruiksrechtovertreding evenals een volledige compensatie voor de directe en indirecte kosten van de noodzakelijke vervolging te bieden. In het geval van verwijtbaar handelen is het de klant verplicht naar gelang het oordeel van Eifrig Media een vergoeding te verstrekken voor de specifieke schade, de illegale winsten te overhandigen, of om ​redelijke royalty's te betalen. Rechten zijn voorbehouden voor schadeclaims die dit te buiten gaan.

  6. Eifrig Media geeft geen garantie voor de volledigheid en correctheid van de data.

  7. Technische Ondersteuning en Ondersteuning op Inhoud: De gebruiker van scdb.info heeft geen recht op technische ondersteuning of ondersteuning op inhoud. Desondanks kunnen klanten ons bereiken met hun vragen op info@scdb.info. We zien uw feedback graag tegemoet.

  8. Aansprakelijkheidsbeperking: Eifrig Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle schade (bv. door dataverliezen, extra uitgaven of onjuiste resultaten) die door de gebruikers geleden word door het gebruik van of een poging tot het gebruiken van de software. Eifrig Media is met name in geen geval aansprakelijk voor de gebruiker of derden voor de vergoeding van gevolgschade, incidenteel opgelopen schade, indirecte schade, boetes of straffen, en is op dezelfde wijze niet aansprakelijk voor vorderingen tot schadevergoeding wegens verloren winst , onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van zakelijke informatie, of andere financiële verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of een poging tot het gebruiken van de software. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld. Aanspraken van eisen door de wet blijven onaangetast.

  9. Algemene Informatie: Enkel Duitse wetgeving is van toepassing op deze voorwaarden. De bevoegde rechtbank is in Hamburg (Duitsland). De gebruiker gaat akkoord met de toepasbaarheid van de Duitse wetgeving en de definitie van de bevoegde rechtbank. Als een clausule uit deze voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank heeft dit geen effect op de resterende clausules.

Belangrijke opmerking: restitutie van de jaarlijkse kosten is uitgesloten zodra het downloaden is gestart.