Algemene Voorwaarden

FLITSPALEN.nl is een landsspecifieke website van SCDB.info.
Het portaal SCDB.info wordt beheerd en onderhouden door:

Eifrig Media GmbH
Neumann-Reichardt-Strasse 27
22041 Hamburg
Duitsland
E-mail: info@scdb.info

 

De algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen het portaal SCDB.info, vertegenwoordigd door Eifrig Media, en de klant. Betaalde databases/software kunnen worden geselecteerd en online worden gedownload vanaf het portaal SCDB.info. De download vindt uitsluitend digitaal plaats. Er worden jaarlijkse kosten in rekening gebracht voor de betaalde download.

 

1 Contractpartijen
2 Onderwerp van de contractuele relatie
3 Realisatie van het contract
4 Gebruiksvoorwaarden
5 Gebruiksvoorwaarden
6 Plichten en verplichtingen van de klant
6.1 Gegevens
6.2 Wachtwoorden
6.3 Installatie en updates
6.4 Inhoud
7 Klachten
8 Gevolgen van schending van verplichtingen
9 Aansprakelijkheid
9.1 Klant
9.2 Eifrig Media
10 Privacy
11 Betalingsverplichting
12 Tarief en wijziging van de dienstverlening
13 Minimale contractduur en opzegging
14 Terugbetaling
15 Overige bepalingen

 

1 Contractpartijen

(1) Contractpartijen in het kader van deze algemene voorwaarden zijn Eifrig Media en de klant. De huidige gemachtigde vertegenwoordigers van Eifrig Media zijn te vinden in het impressum op de homepage.

2 Onderwerp van de contractuele relatie

(1) Het onderwerp en de elementen van de contractuele relatie tussen Eifrig Media en de klant volgen uit deze algemene voorwaarden.

3 Realisatie van het contract

(1) Het contract tussen Eifrig Media en de klant wordt gerealiseerd wanneer er een gebruikersaccount wordt aangemaakt. Een gebruikersaccount wordt aangemaakt wanneer de klant zich registreert. De alternatieve manier is het aanmaken van een anoniem gebruikersaccount (gastaccount) door te betalen met de "Nu kopen"-methode.

4 Gebruiksvoorwaarden

(1) De reikwijdte van de gebruiksrechten is beperkt tot de geregistreerde klant. Elk gebruik dat verder gaat dan dit is niet toegestaan. De bovengenoemde overdracht van gebruiksrecht houdt geen verband met een toekenning van rechten of een afstand van rechten met betrekking tot de databases/software.

(2) De klant die in de bestelling is gespecificeerd, is gemachtigd om de inhoud (database/software) uitsluitend voor zijn eigen privédoeleinden en binnen het kader van de meegeleverde handleidingen/installatiegidsen te gebruiken. Elk gebruik van de databases/software dat verder gaat dan de hiervoor genoemde toestemming vormt een inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot de databases/software volgens de geldende wetgeving en is daarom verboden.

(3) Geregistreerde klanten hebben het recht om maximaal 3 verschillende producten per betaalperiode en 15 downloads per product en per maand te downloaden.

(4) Niet-geregistreerde klanten met een gastaccount hebben het recht om maximaal 12 downloads per betaalperiode te downloaden.

5 Gebruiksvoorwaarden

(1) De dienst is toegankelijk voor elke internetgebruiker. De voorwaarde voor gebruik is een online registratie door de klant.

6 Plichten en verplichtingen van de klant

6.1 Gegevens

(1) De klant is in alle gevallen verantwoordelijk voor de juiste invoer van zijn gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract en/of het gebruik van de diensten. Wijzigingen in deze gegevens moeten onmiddellijk door de klant zelf worden doorgevoerd, indien dit mogelijk is, of schriftelijk aan Eifrig Media worden doorgegeven.

6.2 Wachtwoorden

(1) Onder "wachtwoorden" worden alle letter- en/of cijfercombinaties verstaan die tot doel hebben ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

(2) Wachtwoorden mogen niet aan derden worden doorgegeven en moeten worden beschermd tegen toegang door derden. Ze moeten regelmatig worden gewijzigd omwille van de veiligheid. Als er reden is om aan te nemen dat ongeautoriseerde personen kennis hebben genomen van het wachtwoord, moet de klant het wachtwoord onmiddellijk wijzigen. Ze mogen alleen in gecodeerde vorm worden opgeslagen op digitale media.

(3) De klant zorgt ervoor dat bij het gebruik van diensten van Eifrig Media via de centrale netwerktoegang van een lokaal netwerk, het lokale netwerk beschermd is tegen indringing door onbevoegde personen. Bovendien is de klant verplicht wachtwoorden uitsluitend in gecodeerde vorm op te slaan of over te dragen op digitale media en lokale draadloze netwerken. Voor dit doel moeten beveiligingsmechanismen (bijv. gegevensversleuteling) worden gebruikt die voldoen aan de stand van de techniek.

6.3 Installatie en updates

(1) Voordat de software of enige andere functionaliteit wordt geïnstalleerd/geconfigureerd, moet de klant ervoor zorgen dat de nodige voorwaarden voor een correcte werking aanwezig zijn. Om toegang te krijgen tot de SCDB.info-portal is toegang tot de website van SCDB.info vereist. Voor toegang tot deze site is een voldoende uitgeruste pc vereist met een up-to-date internetbrowser en een Windows-besturingssysteem.

(2) Eifrig Media biedt software-updates aan in onregelmatige intervallen. Het downloaden van de update is een verplichte voorwaarde om ervoor te zorgen dat de klant de nieuwste versie van de software gebruikt en gebruik kan maken van de nieuwste functionaliteiten. Eifrig Media wijst erop dat de functionaliteit niet kan worden gebruikt, of slechts in beperkte mate kan worden gebruikt, als de updates niet zijn geïnstalleerd. In dat geval is Eifrig Media gevrijwaard van elke aansprakelijkheid, mits wordt aangetoond dat het gebrek zich niet zou hebben voorgedaan als telkens de nieuwste versie van de software was geïnstalleerd.

6.4 Inhoud

(1) Voor zover de term "Inhoud" hieronder wordt gebruikt, omvat dit alle gegevens, afbeeldingen, grafieken of andere informatie die kan worden opgevraagd of verstrekt met behulp van de geboden technologieën (internet, e-mail, WAP, PDA, enz.).

(2) Als er inhoud van Eifrig Media wordt verstrekt, gelden de volgende regels, tenzij anders is overeengekomen in speciale overeenkomsten. Het is niet toegestaan om de inhoud of delen daarvan te bewerken, kopiëren, verspreiden of openbaar te maken, of deze te gebruiken voor reclamedoeleinden of op enige andere wijze die buiten het contractueel gespecificeerde doel valt, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eifrig Media.

7 Klachten

(1) Ongeacht de aansprakelijkheid voor gebreken door Eifrig Media volgens punt 9, paragraaf 2, wordt de klant verzocht eventuele klachten met betrekking tot de service schriftelijk en zonder vertraging aan Eifrig Media te melden, indien mogelijk binnen een termijn van 14 dagen nadat de reden voor de klacht bekend is geworden. Het niet naleven van deze termijn heeft geen invloed op de vorderingen tegen Eifrig Media wegens gebreken. De klachten moeten worden gericht aan info@scdb.info of Eifrig Media, Neumann-Reichardt-Strasse 27, 22041 Hamburg.

8 Gevolgen van schending van verplichtingen

(1) Eifrig Media is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een schending van verplichtingen die de verantwoordelijkheid van de klant zijn en die voorkomen hadden kunnen worden als de klant zijn verplichtingen had nageleefd.

(2) Bij ernstige schendingen van de verplichtingen die de verantwoordelijkheid van de klant zijn, evenals bij gerechtvaardigde ernstige vermoedens van een schending van verplichtingen, heeft Eifrig Media het recht om de betreffende service of functionaliteit met betrekking tot de schending te blokkeren.

(3) Het bedrijf Eifrig Media behoudt zich het recht voor om onderzoek te doen en juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die naar eigen goeddunken van het bedrijf deze bepaling schendt, inclusief, maar niet beperkt tot, het beëindigen van uw account en het melden van dergelijke activiteiten aan wetshandhavingsautoriteiten.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Klant

(1) De klant is zelf aansprakelijk voor schendingen van de rechten van derden jegens de derden zelf. In geval van gerechtvaardigde vorderingen van derden, is de klant verplicht Eifrig Media te vrijwaren, tenzij hij kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de schending van de verplichting die de schade heeft veroorzaakt.

9.2 Eifrig Media

(1) De aansprakelijkheid voor gebreken door Eifrig Media in geval van tijdig gemelde klachten is gebaseerd op de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden blijven onverlet.

(2) De aansprakelijkheid van Eifrig Media is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

10 Privacy

(1) Persoonsgegevens worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor het leveren van de service en het gebruik ervan, tenzij er afzonderlijke aanvullende toestemming is. Voor gegevens die verder gaan dan dit zal afzonderlijke toestemming worden verkregen.

(2) De gegevens worden opgeslagen binnen het kader van de wettelijke voorschriften. Voor de uitvoering van het contract, de hotline en technische ondersteuning voor de door de gebruiker gebruikte services/functionaliteiten, kunnen de gegevens van de gebruiker in het kader van de verwerking van bestelgegevens worden gecommuniceerd aan onderaannemers.

12 Tarief en wijziging van de service

(1) Het jaarlijkse tarief voor de betaalde download bedraagt EUR 9,95.

(2) Eifrig Media behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen, mits de wijziging redelijk is voor de klant.

(3) Bovendien heeft Eifrig Media het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen met een voorafgaande waarschuwing van zes weken. Eifrig Media zal de klant op de hoogte brengen van de desbetreffende wijziging per e-mail of schriftelijk. Tegelijkertijd wordt de klant uitdrukkelijk geïnformeerd dat de desbetreffende wijziging een onderdeel wordt van het bestaande contract tussen de contractpartijen als de klant niet schriftelijk of per e-mail bezwaar maakt tegen de wijziging binnen een termijn van zes weken na de bekendmaking. Als de klant bezwaar maakt, heeft elke partij het recht om het contract per e-mail of schriftelijk op te zeggen met een redelijke opzegtermijn.

13 Minimumtermijn van het contract en opzegging

(1) Het contract loopt voor één jaar (365 dagen) en kan niet worden opgezegd voordat het jaar is verstreken.

(2) Het contract eindigt automatisch na afloop van 365 dagen, tenzij de klant het contract voorafgaand aan het verstrijken van het jaar verlengt.

(3) Bij vermoeden van misbruik van gegevens of schending van de Algemene Voorwaarden behoudt Eifrig Media zich het recht voor om op elk moment de toegang tot het gebruikersaccount op te schorten. Dit kan met of zonder opgaaf van redenen gebeuren, en met voorafgaande kennisgeving of onmiddellijk effect. In een dergelijk scenario is ook contractbeëindiging mogelijk, wat kan leiden tot verlies en verwijdering van alle informatie die verband houdt met het lidmaatschap. Dit omvat met name het verlies van toegang tot gegevens die mogelijk zijn verworven via de service.

(4) Om uw gebruikersaccount en alle persoonlijke gegevens te verwijderen, stuurt u een bericht vanaf het opgeslagen e-mailadres in uw account naar info@scdb.info.

14 Terugbetaling

(1) Er is geen recht op terugbetaling van het jaarlijkse tarief.

(2) Het is ter beoordeling van het management van Eifrig Media om in geïsoleerde gevallen het jaarlijkse tarief terug te betalen in het geval de klant technische problemen heeft. Het management zal dit verifiëren. Neem hiervoor contact op met Eifrig Media (registrierung@scdb.info)

15 Overige bepalingen

(1) Op de contractuele relatie tussen de contractpartijen is het Duitse recht van toepassing.

(2) Individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden die ongeldig zijn of worden, hebben geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

(3) Eifrig Media erkent geen afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden van de klant.